BROBYGNING & REHABILITERING

Anbefalinger fra Hvidbog om Rehablilitering


BROBYGNING arbejder med implementering af anbefaling nr. 1 og nr. 4. i den nye Hvidbog om rehabilitering.


Det handler om at klæde professionelle på til at fokusere på behov, ønsker og muligheder jf. anbefaling og nr.1 samt løbende optimering af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde jf. anbefaling nr. 2.

#Anbefaling nr. 1

Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.


Anbefaling nr. 4

Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.


#Anbefaling nr. 1

Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.

FRA LYST TIL DELTAGELSE

TIL DELTAGER I MENINGSFULDE FÆLLESSKABER

KOMPETENCEUDVIKLING - BORGERENS SAMTALE


- Sammensætning af kompetenceudviklings- og implementeringsforløb der klæder medarbejdere på til at finde den enkelte persons behov, ønsker og mål gennem relationsdannelse og samtaleteknikker.


- Se mere om facilitering af samtaler med motivation, mål og mening her:


KONTAKT


Anne Mi Svarrer

E-mail: annemi@brobygning.com

Mobil: 22102249

Web: www.mi-cc.dk

BROBYGNING & SAMSKABELSE

#Anbefaling nr. 4

Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.

Civilsamfundets fællesskaber rummer et uanet potentiale for inklusion af sårbare målgrupper, når ressourcer, kompetencer og interesse er tilstede. Inklusion som med tiden kan føre til aktiv deltagelse og aflastning for pårørende.


Hvis frivillige fællesskaber bliver en aktiv spiller i rehabilitering udløses muligheder for at skabe rum for samskabelse mellem offentligt tilrettelagt rehabilitering og de frivillige fællesskaber. Muligheder som både kan give aflastning og aktiv deltagelse, og som også kan være en aflastning for pårørende.

RÅDGIVNING OG SUPERVISION


Rådgivning og supervision til etablering af kommunale tilbud eller hold, der kan fungere som trædesten til forskellige hold i civilsamfundet.

BROBYGNINGSWORKSHOP


Brobygningsworkshop der skaber relation, arbejdsgange og præcis kommunikation ml. kommunale enheder og fællesskaber i civilsamfundet.

PROCESEVALUERING


Procesevaluering af brobygningsprojekter, hvor evaluering medvirker til implementering.

ETABLERING AF HOLD

OG IMPLEMENTERING AF BROBYGNING

LØSNINGER SKAL FINDES SAMMEN #SAMSKABELSE

KONTAKT


Anne Mi Svarrer

E-mail: annemi@brobygning.com

Mobil: 22102249

Web: www.mi-cc.dk

Brobygning til demensvenlige idrætsforeninger

Tak for et fantastisk lederskab med engagement, struktur og åbenhed.

Inspirerende samaarbejde med gejst og gklæde.


Bente Riis, idrætskonsulent, DGI